Faces of Brugge - Mieke Van Hoorde

hello world!
Published: 10/10/2018

Faces of Brugge - Mieke Van Hoorde

Mieke Van Hoorde

Meeting Mieke

I only met Mieke briefly for our photo shoot as I collected 2018 Brugge mayoral candidates, but she left a great impression of openness and caring beyond the shots caught on camera.

Working hard for the PVDA for both the workers and those unable to work (poverty and social housing are points of passion), Mieke gets my respect for standing up for those perhaps having trouble on their own at times.

The social care within the Belgian community is perhaps one of its' greatest achievements even when stress tested  and Mieke's work speaks volumes towards efforts by her and others towards a better Brugge. 🙂

"Faces of Brugge" Home "Political Faces of Brugge" Home

Please introduce yourself in 2 paragraphs.

I am Mieke Van Hoorde, 58 years young and administrative assistant at the Emergency Zone 1 (Fire Brigade) in Brugge. I have been active in the PVDA in Brugge.

I am a socially engaged person and I want to contribute to a society where there is an emphasis on tolerance and respect for everyone.

What would you never change about Brugge?

The historical and romantic center of Brugge is a medieval city included on the UNESCO World Heritage List. This must be retained.

What I absolutely don’t want to change about Brugge is the openness on which is looks at the world. For centuries, Brugge has been a city where different nationalities meet.

Today, more than a 100 different nationalities live together in Brugge, it’s a very good international profile.

What would you definitely change about Brugge?

We need an urgent solution to the shortage of affordable housing and the poverty. Brugge is a metropolis with more than 6 million tourists a year, but it must also look out for its residents.

There are currently enormously long waiting lists for social houses, and many people cannot afford a house in Brugge. Certain residents sometimes have to spend half of their income on rent, which is absurd for such a rich city as Brugge.

Every Bruggeling needs a decent home.

What’s your favorite café/restaurant in Brugge?

In Brugge there are so many cozy cafes and restaurants. I enjoy most of the cafes and restaurants to the fullest.

Where do you see Brugge in 20 years?

No one should live in poverty and everybody needs access to affordable living. We need a free public transport network and a good connection between the suburbs and the city’s edge. I want to preserve our green lung and establish a community house. That way Brugge will truly be worthy of her name ‘Die Schone’ (Beautiful Brugge).
A Brugge not only for tourists but also one for all its inhabitants, a Brugge on a human scale.

If you didn’t live in Brugge, where would you live and why?

If I did not live in Brugge, it would probably live by the Belgian coast. A spot not far from the sea and the beach. I also
enjoy the Belgian Ardennes tremendously, so perhaps that is something for my bucket list.

What are you top 3 priorities as potential Mayor of Brugge in 2018?

Affordable housing, reducing poverty and mobility.

I want to establish a living cooperation that effectively takes control of the housing policy in Brugge. We are in need of more community centers with municipal services, instead of the now completely centralized city service. We need a free public transport network with the elaborated Neptune Plan as a pillar.

These are the 3 priorities that we will commit to when elected.

What are the biggest challenges for Brugge as a city?

Short term : Our biggest challenges are the housing problems. We can solve this by building more (and on a faster scale) social houses and by establishing a better regulation of the private market.
The livability of the north of Brugge is also a problem. Zeebrugge is in especially bad papers with on one side the problem of the location of the new port that is currently threatening to divide the village in two parts, and on the other hand the escalating situation with the refugees, this due to the years of indifference of the city government.

For these people we must provide care and help, we already have voluntary initiatives in place to give these people a bit of structure and we must work harder to temper further escalations.

Long term : Young people are leaving Brugge, we need to solve this by addressing the affordable housing problem, and we have to think about how we want to further expand Brugge as a city. Since the purchase of Zeebrugge at the end of the 19th century, Brugge has mainly focused on short-term profit making for the port and the inner city.

We have to be much more aware of the potential of our residents, as employees and as business owners.

We also have to think hard about how Brugge will address climate change, and that is only possible if we change the current way of thinking : less about money, more about humanity.

Stel jezelf voor in 2 alinea’s.

Ik ben Mieke Van Hoorde, 58 jaar en administratief medewerker bij de Hulpverleningszone 1 (Brandweer) te Brugge. Ik ben sedert 2011 actief in de PVDA Brugge.

Ik ben een sociaal geëngageerd persoon en wil meewerken aan het tot stand komen van een maatschappij met de nadruk op verdraagzaamheid en respect voor iedereen.

Wat zou je nooit veranderen aan Brugge?

Het historische en romantische centrum van Brugge is als middeleeuwse stad opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dit moet vooral behouden blijven.

Wat er absoluut niet mag veranderen aan Brugge is de openheid waarmee Brugge naar de wereld kijkt. Al eeuwenlang is Brugge een stad geweest waar verschillende nationaliteiten elkaar ontmoeten. Nu nog leven er meer dan 100 nationaliteiten samen in Brugge. Brugge heeft daardoor de troeven om zich internationaal te profileren.

Wat zou je zeker veranderen aan Brugge?

Het tekort aan betaalbare woningen en de armoede moet dringend aangepakt worden in Brugge.

Brugge is een wereldstad met meer dan 6 miljoen toeristen per jaar maar helaas moet Brugge ook nog oog hebben voor zijn bewoners. Er zijn momenteel enorm lange wachtlijsten in de Sociale woningbouw, niet iedereen kan een betaalbare woonst op de kop tikken.

Bewoners moeten soms de helft van hun inkomen spenderen aan de huur van hun woning. In feite is het voor zo'n rijke stad als Brugge absurd dat niet elke Bruggeling terecht kan in een fatsoenlijke woning.

Wat is je favoriete café/restaurant in Brugge?

In Brugge zijn er zoveel gezellige cafés en restaurants.

Ik kan dus van de meeste cafés en restaurants met volle teugen genieten.

Waar zie je Brugge in 20 jaar?

Ik wil dat binnen 20 jaar Bruggelingen toegang hebben tot een fatsoenlijke woning aan een betaalbare prijs, dat er niemand in armoede leeft, dat er eindelijk een fijnmazig gratis openbaar vervoersnet is, dat de rand en deelgemeenten ook effectief  erbonden zijn met elkaar, ik wil dat onze groene long behouden blijft en dat elke deelgemeente een wijkhuis heeft.

Zo is Brugge haar bijnaam van die scone' echt waard. Een Brugge niet enkel voor de toeristen maar ook een Brugge voor al zijn inwoners, een Brugge op Mensenmaat.

Als je niet in Brugge zou wonen, waar dan wel en waarom?

Als ik niet in Brugge zou wonen, dan zou het waarschijnlijk wel ergens aan onze Belgische kust zijn.

Een plekje niet ver van de zee en het strand. Ik kan ook enorm genieten van de Belgische Ardennen, dus misschien ook wel iets voor op mijn verlanglijstje.

Wat zijn je 3 prioriteiten als je Burgemeester van Brugge zou zijn?

Betaalbaar wonen, armoedebestrijding en mobiliteit.

Het oprichten van een Wooncoöperatie die effectief de regie neemt in het woonbeleid van Brugge, het versneld omvormen van de lokale dienstencentra naar Wijkhuizen met gemeentelijke diensten en het opzetten van een gratis openbaar vervoersnet met het uitgewerkt Neptunusplan als steunpilaar zijn drie zaken waarvoor de PVDA zich engageert als ze verkozen wordt.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Brugge als een stad?

Op korte termijn zijn de grootste uitdagingen de woon problematiek, die we moeten oplossen door meer en sneller sociale woningen te bouwen en door de privémarkt
meer te reguleren, en de leefbaarheid van het noorden van de stad.

Vooral Zeebrugge zit in slechte papieren met aan de ene kant de dreiging van de nieuwe havensluis die op de locatie die nu gekozen werd het dorp dreigt in twee te delen, en anderzijds de escalaties die er zijn met vluchtelingen door de jarenlange onverschilligheid van het stadsbestuur. Er moet voor deze mensen opvang voorzien worden op basis van de reeds vrijwillige initiatieven om deze mensen toch ietwat van structuur te geven en de escalaties te temperen.

Op lange termijn moet er in Brugge vooral gekeken worden naar hoe we de jongeren vlucht tegengaan, hoewel dat voor een deel al
kan opgelost worden door het oplossen van het probleem op de woonmarkt, en moeten we nadenken over hoe we Brugge als stad verder willen uitbouwen: Sinds de aankoop van Zeebrugge door Brugge eind 19e eeuw heeft Brugge zich gefocust op zaken die winst maken op korte termijn: de haven en de binnenstad.

We moeten ons veel meer bewust zijn van het potentieel van onze inwoners, zowel als werknemers als ondernemend. Ook moeten we veel meer nadenken over hoe Brugge de klimaatverandering zal aanpakken. Dat zal alleen kunnen als we de huidige manier van denken over Brugge omvormen van een stad op centenmaat naar een stad op mensenmaat.

"Faces of Brugge" Home "Political Faces of Brugge" Home

More Faces of Brugge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open & Private Photo Tours
Also Interesting...
Photo Tour Brugge logo
The Tour for ALL Photographers!
Casual beginner to seasoned pro: all are welcome.
+32 486 175 275
BOOK NOW

Cookies in use only for basic function & tour booking, respecting your privacy along the way… 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram